TEK KATLI S?LO MEMBRANLARI

TEK KATLI MEMBRANLAR 

Tek membranl? yap?lar, emisyonlar? azaltmak için her iki taraf?nda sentetik kaplama malzemesi bulunan a??r polyester tekstilden yap?lm??t?r. Tek katl? membranlar ayn? zamanda kokunun etrafa yay?lmas?n? belli oranda azaltmaktad?r.

 

Tek katl? membranlara istenildi?i takdirde servis giri?leri de yap?lmaktad?r.

Membran yap?s?, paslanmaz çelik tanklar, emaye kaplama tanklar ve beton tanklar dahil olmak üzere tüm tank türleri için tasarlanm??t?r. Tek membranl? yap?lar, merkezi bir sütuna ve ?ekil vermek üzere kaynaklanm?? ve yerinde gerilmi? bir membran malzemesine sahip kaplamalard?r. Destek kiri?leri çift katl? membranlar gibi gerekli de?ildir. Kapaklar yang?na, güne?e, UV ???nlar?na dayan?kl? ve güçlendirilmi? membran malzemeden imal edilmi?tir.

Category:

Description

TEK KATLI MEMBRANLAR 

Tek membranl? yap?lar, emisyonlar? azaltmak için her iki taraf?nda sentetik kaplama malzemesi bulunan a??r polyester tekstilden yap?lm??t?r.

Membran yap?s?, paslanmaz çelik tanklar, emaye kaplama tanklar ve beton tanklar dahil olmak üzere tüm tank türleri için tasarlanm??t?r. Tek membranl? yap?lar, merkezi bir sütuna ve ?ekil vermek üzere kaynaklanm?? ve yerinde gerilmi? bir membran malzemesine sahip kaplamalard?r. Destek kiri?leri çift katl? membranlar gibi gerekli de?ildir. Kapaklar yang?na, güne?e, UV ???nlar?na dayan?kl? ve güçlendirilmi? membran malzemeden imal edilmi?tir.

 

TEKN?K TASARIM

Tüm tasar?mlar?m?z için, tank?n kapsaml? bir incelemesi s?ras?nda a?a??daki hususlar dikkate al?n?r: uygulama, malzeme, saha, boyutlar, özel yap?lar ve renk, yang?n s?n?f?, ulusal ve yerel gereksinimler, patlama bas?nc?, art?r?lm?? veya azalt?lm?? bas?nç (tank cebri havaland?rmaya sahipse), kar??t?r?c?lar?n,  havaland?r?c?lar?n vb. yerle?imi. Tüm gereksinimler tek bir tasar?ma dahil edilmi?tir. Teknik çizimler, ?ablonlar, parça listeleri, ?artnameler, çal??ma talimatlar? ve montaj talimatlar?n? haz?rlamak için kullan?l?r. Tasar?m haz?r oldu?unda onay için mü?teriye gönderilir. Sipari?in onaylanmas? ve verilmesinin ard?ndan kapak üretimine ba?lanabilir. Folyo ?ablonlar? önce bir CNC makinesinde kesilir. ?ablonlar kapak ?eklinde kaynaklan?r. Kaplama konstrüksiyonu daha sonra var?? noktas?na ta??n?r. Gerilmi? membran konstrüksiyonu tak?l?r ve son olarak tanka sabitlenir. Taç ve menholler gibi ayr? parçalar depo kapa??na kaynaklanm??t?r. Son olarak depo kapa?? mandallar kullan?larak gerilir.

 

NASIL ÇALI?IYORUZ ?

Günümüzde depo kapaklar?n? sentetik membran konstrüksiyonu olmadan dü?ünmek mümkün de?ildir. Kimyasal direnç, bak?m veya ekonomik fizibilite alan?ndaki metallerin s?n?rlar?na ula?t??? durumlarda, sentetik membran konstrüksiyonu mükemmel bir çözüm sunar. Sentetik membran yap?s? hafiftir, elastiktir, k?r?lmaz ve hepsinden önemlisi bak?m gerektirmez. Tank içeri?inin bas?nc?na ve s?cakl???na ba?l? olarak optimum malzeme seçimi yap?lacakt?r. Paslanmaz çelik sabitleme malzemeleriyle birlikte sa?lam membran yap?s?, uzun bir kullan?m ömrünü garanti eder. Tüm membran kaplamalar iç kalite servisi taraf?ndan kontrol edilir. Tüm depo kapaklar?m?z için ürün sertifikas? veriyoruz. Ayr?ca, gerekli tüm sertifikalara sahip vas?fl? montaj i?çilerinden olu?an bir ekibimiz var.

en_USEnglish